POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższe warunki regulują korzystanie z serwisu Positionly Inc. oferującego usługi Unamo oraz z wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na lub za pośrednictwem Serwisu. Serwis jest własnością i jest zarządzany przez Positionly Inc. (Positionly). Serwis jest oferowany pod warunkiem zaakceptowania przez Państwa, bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian, wszelkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym, bez ograniczeń, Polityki Prywatności Positionly) i procedur, które mogą zostać o publikowane w stosownym czasie na tej stronie przez Positionly (łącznie ‘Umowa’).

Przed uzyskaniem dostępu do lub skorzystaniem z Serwisu proszę uważnie zapoznać się z treścią Umowy. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części Serwisu, zgadzają się Państwo na podleganie warunkom niniejszej Umowy. Jeżeli nie zgadzają się Państwo ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie mogą Państwo korzystać z Serwisu lub jakichkolwiek usług. Jeżeli niniejsze warunki są uważane za ofertę Positionly, wyrażenie zgody jest wyraźnie do nich ograniczone. Serwis jest dostępny tylko dla osób, które ukończyły 13 lat.

Państwa konto i strona Unamo. W przypadku utworzenia konta w Serwisie są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa tego konta i jego zawartości, a także ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta i wszelkie inne działania podjęte w związku z Serwisem. Nie należy umieszczać na koncie opisów lub treści we wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem sposób, w tym w sposób mający na celu posługiwanie się nazwiskiem lub reputacją innych osób, przy czym Positionly może zmienić lub usunąć opis lub słowa kluczowe, które uzna za niewłaściwe lub niezgodne z prawem, lub które w przeciwnym razie mogą spowodować pociągnięcie Positionly do odpowiedzialności. Należy natychmiast powiadomić Positionly o wszelkich przypadkach niedozwolonego wykorzystania konta lub innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Positionly nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Klienta, w tym jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione w wyniku tych działań lub zaniechań.

Możemy od czasu do czasu kontaktować się z Państwem w odniesieniu do naszych produktów, usług, nowości i wydarzeń. Mają Państwo prawo zrezygnować z otrzymywania tych informacji. Zapewniamy możliwość odmowy lub rezygnacji z całej komunikacji e-mail tego typu, jeśli skontaktują się Państwo z nami w tym celu. Jedynym rodzajem komunikacji, z której nie mogą Państwo zrezygnować są informacje wymagane w związku z Usługami, w tym informacje dotyczące danego konta, planowanego zakończenia lub zawieszenia świadczenia Usług. W tym przypadku będziemy starać się minimalizować tego typu komunikację.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest Positionly Inc. Delaware Corporation, 555 California Street, Suite 4925, San Francisco, CA 94104 świadcząca usługi Unamo, chyba, że w pisemnej umowie lub regulaminie świadczonej usługi wskazano inny podmiot (wtedy zasady ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednio).
 3. W przypadku oferowania rozwiązań wyszukiwanie informacji w powszechnie dostępnych zasobach sieciowych, które nie są powiązane z ich trwałym archiwizowaniem w przypadku ściągnięcia lub utrwalenia danych przez KLIENTA w przypadku, gdy może być to powiązane z przetwarzaniem danych osobowych KLIENT staje się administratorem tych danych i jest zobowiązany do wypełnienia prawnych obowiązków informacyjnych oraz odpowiedniego zabezpieczenia tych danych, w przypadku przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych przez KLIENTA przy pomocy narzędzi oferowanych przez Positionly Inc. to jest on podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane na zasadach określonych w umowie powierzenia lub w przypadku gdy umowa ta nie została zawarta w stosunku do usługi na Zasadach przetwarzania danych stanowiących załącznik do niniejszej Polityki.
 4. Administrator danych powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych (dalej: Koordynator). Możesz kontaktować się z Koordynatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

  Koordynator Ochrony Danych e-mail: privacy@unamo.com
 5. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych:

 

Cel

Objaśnienie

Podstawa prawna

Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)

Założenie konta w serwisie,

W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie www.unamo.com lub innym serwisie zarządzanym przez UNAMO i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. Do założenia konta uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Zawarcia umowy o świadczenie usługi,

Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie www.unamo.com, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługi UNAMO. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby sfinalizować usługę.

Do zawarcia umowy może dojść także poprzez kontakt z handlowcem na podany numer telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

 

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Umową lub ustalonymi warunkami lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Wykonania umowy

Niezależnie od tego, czy założyłeś konto czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę, dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby wykonać umowę.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

W celu realizacji marketingu usług UNAMO.

Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz poproszony o oddzielną zgodę. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy lub świadczeniem usług.

Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie.

Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych.

 

Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu przesyłania newslettera.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wyświetlania tzw. web push.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO.

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z:

- wykonaniem usługi

- wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami).

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.

 

 1. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem email: Koordynator Ochrony Danych: privacy@unamo.com). Administrator udostępni w ramach technicznych możliwości łatwe wycofywanie zgody w stosunku do email marketingu w ramach linku wypisującego z listy w każdej wiadomości reklamowej.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 3. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług UNAMO nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług UNAMO, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

  Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem email: Koordynator Ochrony Danych: privacy@Unamo.com.
 4. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

  Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.unamo.com (sekcja Kontakt).

  Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.Unamo.com (sekcja: Kontakt).

  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (GIODO lub jego następcy prawnego (PUODO).
 5. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś, a w przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom trzecim - zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.
 6. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Koordynatorem Ochrony Danych).

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POSITIONLY INC. POWIERZONYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z OFEROWANYCH NARZĘDZI

 

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: rodo) strony ustanawiają zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klientów co do których nie została zawarta odrębna umowa powierzenia.

 

1.    Strony zgodnie wskazują, że KLIENT jako administrator danych osobowych powierza POSITIONLY INC. w trybie art. 28 rodo dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w celu oraz w zakresie koniecznym do należytego wykonywania wiążących strony umów lub zamówionych usług gdzie konieczne jest powierzenie danych osobowych.

2.    POSITIONLY INC. może przetwarzać dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzanie może przyjmować postać: zbierania, utrwalania, przechowywania, przekazywania, usuwania.

3.    Poza działaniami związanymi z realizacją celu przewidzianego w niniejszej umowie, POSITIONLY INC. zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, wszelkich materiałów, dokumentów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, oraz sposobów ich zabezpieczenia również po jej rozwiązaniu.

4.    Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od POSITIONLY INC. ich przekazania. POSITIONLY INC. jest zobowiązane niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Klienta powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

5.    Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące ochrony danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników i konsultantów Stron, mających dostęp do poufnych danych zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu.

6.    Strony nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników oraz konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne oraz tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7.    POSITIONLY INC. zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, rodo oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

8.    POSITIONLY INC. oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rodo. POSITIONLY INC. uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić

e) bezpieczeństwo przetwarzania.

9.    POSITIONLY INC. będzie przetwarzała, powierzone na podstawie umowy lub usługi w szczególności dane pracowników, współpracowników, użytkowników, klientów KLIENTA w postaci imion, nazwisk, danych kontaktowych (adres, telefon, adres email), informacji zamieszczonych w ogłoszeniach przez użytkowników, informacji określonych w newsach a związanych z koniecznością zrealizowania zamówienia usługi złożonej przez Klienta. POSITIONLY INC. informuje, że Klient powinien poinformować swoich użytkowników o tożsamości administratora danych oraz o przysługujących im prawach – przykładowa komunikacja możliwa do wykorzystania przez Klienta zostanie przekazana przez POSITIONLY INC. i Klient może ją dowolnie modyfikować wyłącznie w celu realizacji umowy lub usług świadczonych na rzecz Klienta przez POSITIONLY INC..

10. Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie przez POSITIONLY INC. jest niezbędne do wykonania umowy, ustalenia wzajemnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

11. POSITIONLY INC. zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b rodo) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

12. POSITIONLY INC. zobowiązuje się do nadania upoważnień pracownikom oraz współpracownikom oraz wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

13. POSITIONLY INC. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zezwala na przechowywanie danych osobowych lub ich przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji niniejszej umowy lub zabezpieczenia roszczeń.

14. W miarę możliwości POSITIONLY INC. pomaga KLIENTOWI w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rodo w stosunku do danych które przetwarza. Zakres realizacji praw podmiotów danych będzie uwzględniał ograniczenia realizacji praw podmiotów wynikające z przepisów wdrażających rodo i dotyczące POSITIONLY INC..

15. POSITIONLY INC. po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi w ciągu 24h.

16. KLIENT zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rodo ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez POSITIONLY INC. przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. KLIENT może realizować prawo kontroli w godzinach pracy POSITIONLY INC. z minimum 7 dniowym wyprzedzaniem. POSITIONLY INC. zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym nie krótszym niż 7 dni. Kontrola nie może naruszać zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa POSITIONLY INC.

17. POSITIONLY INC. udostępnia KLIENTOWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. POSITIONLY INC. niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów UE lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

18. POSITIONLY INC. może (pod)powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT – POSITIONLY INC. udostępni listę podprocesorów na każde życzenie KLIENTA.

19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić na polecenie KLIENTA chyba, że obowiązek taki nakłada na POSITIONLY INC. prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega UNAMO lub wynika ze złożonego zamówienia.

20. POSITIONLY INC. jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

21. POSITIONLY INC. zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania KLIENTA o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez POSITIONLY INC. danych osobowych KLIENTA określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do POSITIONLY INC., a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych.

22. Postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych obowiązują przez czas trwania Umowy głównej oraz w czasie realizacji złożonych zamówień. Postanowienia stosuje się od 25 maja 2018 w stosunku do aktywnych Użytkowników.